Friday, October 28, 2011

Sistem Bahasa

Ceritera Umum Bahasa
Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya. Ayat terbina daripada satu atau beberapa patah perkataan yang bermakna. Frasa ialah binaan satu perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar. Perkataan ialah gabungan huruf yang membentuk bunyi dan makna tertentu. Bahasa Melayu terbentuk daripada dua komponen yang utama, iaitu morfologi dan sintaksis. Morfologi ialah pembentukan golongan kata manakala sintaksis ialah pembentukan ayat. Tatabahasa pula ialah hukum atau peraturan berbahasa yang bersistem.

Thursday, October 27, 2011

Tips Menulis Karangan